PRIVACYBELEID

 

Esther van den Beuken-Lentink, Gastouder, gevestigd Leeuwerikstraat 24, 6971 ZD Brummen. Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

 

Contactgegevens:

Esther van den Beuken-Lentink

Leeuwerikstraat 24

6971 ZD Brummen

06-22298690

www.bijesthergastouderopvang.nl

Info@bijesthergastouderopvan.nl

LRKP nummer: 381950001

KvK nummer 73097152 (handelsnaam Bij Esther Gastouderopvang)

Instagram: bij_esther (Bij Esther Gastouderopvang)

Facebookpagina: Bij Esther Gastouderopvang

 

Wet- en regelgeving:

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Onder deze nieuwe Europese wetgeving vallen een aantal nieuwe regels voor het verwerken van persoonsgegevens binnen organisaties. Ook voor mij als gastouder heeft dit gevolgen. Ik heb nu jullie toestemming nodig om gegevens vast te leggen in, bijvoorbeeld, een contract. Ik mag jullie gegevens niet langer bewaren dan dat wettelijk is bepaald. Ook mag ik jullie niet meer zomaar een app sturen of een mail. Voor al dit soort dingen heb ik toestemming nodig. Hieronder heb ik zo duidelijk mogelijk weergegeven waar ik jullie gegevens voor nodig heb, welke personen toegang tot deze gegevens hebben en hoe deze gegevens beschermd worden.

Natuurlijk ga ik zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens. Ik verstrek geen informatie aan derden tenzij de wet dit van mij verlangt. Ik gebruik jullie gegevens alleen met als doel jullie van informatie te voorzien over aangelegenheden rondom mijn gastouderopvang.

 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Esther van den Beuken, Gastouder, verwerkt jouw persoonsgegevens en dat van je kind(eren) doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

-       Voor en achternaam van vraagouder(s) of verzorgers en opvangkind(eren) (altijd)

-       Geboortedatum van opvangkind(eren) (afhankelijk van de leeftijd van het opvangkind(eren) en hoeveelheid opvangkind(eren), gelden er andere voorwaarden)

-       Telefoonnummer van vraagouder(s)/ verzorgers (voor sturen van korte berichten, foto’s, filmpjes per app, geval van nood, afspraken of berichten door te geven en in geval van nood)

-       Telefoonnummer van mobiel opvangkind(erden) , indien in bezit (voor sturen van korte berichten, foto’s, filmpjes per app)

-       Emailadres (voor doorgeven van informatie)

-       Telefoonnummer huisarts (in geval van medische nood)

-       Telefoonnummer tandarts(in geval van nood)

-       Alle voor de opvang relevante medische informatie

-       Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in app, per telefoon, mail of website.

 

Met welke doelen en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Esther van den Beuken-Lentink, Gastouder, verwerkt jouw persoonsgegevens en dat van je kind(eren) voor de volgende doelen:

-       Voor het maken van een overeenkomst/contract

-       Afhandelen van betalingen

-       Te kunnen bellen, appen, mailen indien nodig is om mijn dienstverlening goed uit te voeren

-       Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten

-       Esther van den Beuken-Lentink, Gastouder verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte of om te voldoen aan de voorwaarden bij de GGD en de Gastouderbureau(‘s)

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Esther van den Beuken-Lentink, Gastouder, bewaart je persoonsgegevens en die van je kind(eren) niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens en die van je kind(eren) worden verzameld.

Ik bewaar alle persoonsgegevens zolang de overeenkomst/contract tussen ons loopt. Zodra een overeenkomst/contract wordt opgeheven of beeïndigd om welke reden dan ook, zal ik de overeenkomst/contract met de persoonsgegevens gedurende 7 jaar bewaren. Dit i.v.m. de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Esther van den Beuken-Lentink, Gastouder, deelt jouw persoonsgegevens en die van je kind(eren) met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst/contract. En om te voldoen aan de een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven en instanties die je persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, zoals bijvoorbeeld Gastouderbureau(‘s), GGD en Belastingdienst. Deze bedrijven, instanties handhaven zelf ook hun privacybeleid op hun website staan en deze is ter inzage. Daarin worden je persoonlijke persoonsgegevens en die van je kind(eren), naar ik aan neem, met dezelfde veiligheid en vertrouwelijkheid omgegaan.

Informatief:

-       Social Media (Facebook, Instagram), doel: Doelgroep genereren als soort van reclame voor mijn Gastouderopvang (foto’s plaatsen)

-       Whatsapp, doel: Delen van soms vertrouwelijke informatie, foto’s, filmpjes van leuke en minder leuke gebeurtenissen tijdens de opvangmomenten bij mij als gastouder. Foto’s die in groepsverband zijn gemaakt deel ik ook met de vraagouders/ verzorgers, van de andere opvangkind(eren) die er op dat moment zijn en op de foto staan. Mits bezwaar tegen foto’s delen van je kind(eren) met andere ouders wordt gemaakt.

-       Website, doel: Mensen informeren over mijn Gastouderopvang, waarbij ook foto’s worden gedeeld en er is de mogelijkheid een contactformulier in te vullen, waarbij naam en emailadres wordt gevraagd.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Esther van den Beuken, Gastouder, maakt foto’s met haar smartphone, tablet of digitale camera tijdens de opvanguren van jouw kind(eren). Deze digitale foto’s worden gesynchroniseerd in Google foto’s en op de computer opgeslagen. Zowel de smartphone, als de computer zijn beveiligd met een pincode. Ook Google heeft een beveiligd en vertrouwelijk privacybeleid. Daarnaast sla ik foto’s op, op een externe schijf in een speciale map. Welke ook toegankelijk is met een toegangscode.

 

Esther van den Beuken, Gastouder, deelt ook foto’s via Whatsapp, zie hierboven. Whatsapp heeft haar eigen beveiliging.

Via Facebook en Instagram deel ik foto’s van de opvangdag, mits bezwaar tegen foto’s delen van je kind(eren) door ouders wordt gemaakt. Ik deel geen gezichten van de kinderen op Facebook en Instagram of scherm deze af. Er is de mogelijkheid voor ouders om d.m.v. een toestemmingformulier, toestemming te geven voor het delen van foto’s op social media en website.

 

Op mijn website wordt alleen informatie over mijn Gastouderopvang gedeeld. De website maakt geen gebruik van cookies. Op de website worden verder geen gegevens verwerkt van vraagouders. Ik deel uitsluitend foto’s van opvang kinderen op mijn website zonder gezicht, of ik scherm het gezicht af. Mits bezwaar tegen foto’s delen van je kind(eren) is gemaakt. Er is de mogelijkheid voor ouders om d.m.v. een toestemmingformulier, toestemming te geven voor het delen van foto’s op social media en website.

Het mailverkeer (naam, email en evt. telefoonnummer) vanuit het contactformulier van de website staan opgeslagen op de computer waarvoor een toegangscode nodig is.

 

Contracten worden in papieren vorm via de postNL verstuurd, per mail of persoonlijk overhandigd. Dit naar gelang de wens van de ouders van het kind(eren). De persoonlijke gegevens worden in een fysieke map bewaard en op de computer. In een fysieke map is noodzakelijk omdat op deze wijze alle informatie, indien nodig, snel toegankelijk is.

 

Medische gegevens worden vernietigd op het moment dat het contract wordt beëindigd.

 

Contracten en formulieren, als evaluatieformulieren en toestemmingsformulieren, met persoonlijke gegevens, staan opgeslagen op de computer waarvoor een toegangscode nodig is. Niet gedigitaliseerde persoonsgegevens, bijvoorbeeld van voortgang gesprekken, toestemmingsformulieren, overeenkomsten zitten in een fysieke map.

 

In mijn papieren agenda en Google agenda houd ik mijn uren bij. Hierin staan alleen de namen van de kinderen en verder geen persoonlijke gegevens. De agenda ligt in mijn huis en is in te zien door mijn gezinsleden.

 

Een gecertificeerde boekhouder handelt mijn administratie af. Deze persoon ontvangt alle facturen voorzien van de gegevens van de vraagouders. Deze is uitsluitend geregistreerd met betrekking tot mijn administratie. Deze persoon heeft een eigen privacybeleid, die op te vragen is of te lezen is op de eigen website.

 

De digitale persoonsgegevens zijn verwerkt in een softwareprogamma/ urenregistratieprogramma van het Gastouderbureau waar ik op dit moment mee samenwerk. Zij hanteren een eigen privacybeleid welke gevonden kan worden op hun website.

 

De gegevens voor de achterwacht, dit zijn telefoonnummers van alle ouders, huisartsen, tandarts en verdere contacten die nodig zijn voor o.a. de achterwacht in geval van een noodsituatie, hangen in de keuken. Dit is meer “openbaar” om snel handelen in nood mogelijk te maken.

 

Contracten en evaluatie formulieren staan opgeslagen op de computer en op een harde schijf. Ook zijn er foto’s opgeslagen op Google Foto. Google heeft een goede beveiliging de gegevens zijn alleen beschikbaar na het invoeren van een wachtwoord. Natuurlijk is mijn computer thuis ook afdoende beveiligd door middel van een wachtwoord, omdat mijn gezinsleden ook gebruik maken van de computer is de toegangscode bij hen ook bekend. Hiermee is de toegang tot e-mail en Google Foto’s nog eens extra beschermd.

 

Het huis waar de opvang plaatsvindt is voorzien van afdoende hang- en sluitwerk ter preventie van inbraak, zodat alle persoonlijke informatie die zich in mijn woning bevindt voldoende beschermd is.

 

Datalekken:
In geval van een datalek worden de betrokken personen direct op de hoogte gebracht. 

 

Bijzondere persoonsgegevens:

Er is in de AVG een verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens opgenomen. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden als de betrokken persoon (kind of ouder) daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele oriëntatie, genetische informatie en biometrische gegevens met oog op de unieke identificatie van een individu. Het merendeel van deze informatie heeft geen invloed op de zorg voor uw kind. Op het moment dat uw kind medicatie nodig heeft of er bepaalde medische handelingen nodig zijn, maken we op dat moment een toestemmingsformulier waar duidelijk in vermeld staat wat ik mag doen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Ik neem de bescherming van jouw persoonsgegevens en die van je kind(eren) serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik stuur dan een email naar: info@bijesthergastouderopvang.nl

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en die van je kind(eren) door Esther van den Beuken-Lentink, Gastouder, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou of van je kind(eren) beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens en jouw kind(eren) of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens doorgeven op info@bijesthergastouderopvang.nl

Wijziging en datum
Deze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast. U kunt deze verklaring op ieder gewenst moment nogmaals nalezen op mijn website. Dit privacy statement is opgesteld op 20 mei 2018

 

Esther van den Beuken, Gastouder,  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.